Tractament de les sol·licituds d'accés a la informació pública

Dret d'accés III - Límits de l'art. 14 LT

Resulta d'aplicació algun dels límits de l'art. 14.1 LT?
Ajuda i recursos

Article 14. Límits al dret d'accés.

1. El dret d'accés podrà ser limitat quan accedir a la informació supose un perjudici per a:

a) La seguretat nacional.
b) La defensa.
c) Les relacions exteriors.
d) La seguretat pública.
e) La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
f) La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
g) Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
h) Els interessos econòmics i comercials.
i) La política econòmica i monetària.
j) El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
k) La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
l) La protecció del medi ambient.

2. L'aplicació dels límits serà justificada i proporcionada al seu objecte i finalitat de protecció i atendrà les circumstàncies del cas concret, especialment a la concurrència d'un interés públic o privat superior que justifique l'accés.

3. Les resolucions que de conformitat amb el que es preveu en la secció 2a es dicten en aplicació d'aquest article seran objecte de publicitat prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que contingueren i sense perjudici del que es disposa en l'apartat 3 de l'article 20, una vegada hagen sigut notificades als interessats.

© 2024 - Tractament de les sol·licituds d'accés a la informació pública